دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدعلی   پورمینا

پست الکترونیکی : pourmina@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق-الکترونیک
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق -مخابرات
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق -مخابرات

سوابق اجرایی

 

   1- امعاون دانشکده فنی ومهندسی

2- سرپرست آزمایشگاه های برق

3-مدیر کل مرکز اطلاعات آمار وکامپیوتر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون دانشکده فنی ومهندسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370

محمدعلی پورمینا

محمدعلی پورمینا

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : دانشیار

^